Tag: badani rynku pracy (1)

Analiza wstępna

Określenie celów analizy.

Określenie celów analizy rynku pracy, odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, bowiem mając świadomość tego, jakie chcemy osiągnąć cele, oraz jakimi dysponujemy możliwościami, będzie można konkretnie wyodrębnić zestaw działań, oraz schemat przeprowadzenia całego, ostatecznego już badania rynku pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby nie przeprowadzać badań w niepotrzebnych płaszczyznach, co może doprowadzić nie tylko do wydłużenia czasu badania, ale także do przekłamań w osiąganych wynikach. Wobec powyższego, w pierwszej kolejności, określamy cele badania. Musimy ustalić, czy nasza analiza ma na celu całościową charakterystykę badania rynku pracy, czy też chcemy poznać zasady panujące w danym jego sektorze w celu przeprowadzenia działań mających na celu na przykład zwiększenie zatrudnienia w danej grupie zawodowej. Dzięki temu też, możemy na przykład dość precyzyjnie określić która z grup zawodowych na terenie danego regionu jest w najtrudniejszej sytuacji pod względem zawodowym, a następnie podjąć stosowne działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia w tej grupie, bądź też do przekwalifikowania pracowników.

Sprecyzowanie potrzeb informacyjnych.

W celu przygotowania analizy rynku pracy, musimy bardzo starannie określić jakich informacji będziemy potrzebować, gdyż odgrywa to niezmiernie ważną rolę. Chcąc zebrać informacje dotyczące rynku pracy, musimy wiedzieć, które z nich będą najbardziej istotne z punktu widzenia naszych celów, gdyż analiza wszystkich informacji, jest tutaj zupełnie pozbawiona jakiegokolwiek sensu, tym bardziej, iż informacji jakie możemy pozyskać jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Wobec tego też, koniecznością staje się poprawne określenie wszystkich niezbędnych dla naszych potrzeb informacji, które będą przez nas pozyskiwane a następnie poddawane analizie w określonych celach.

Wyodrębnienie rynku pracy poddawanego analizie

Na tym etapie, musimy precyzyjnie określić który z segmentów rynku pracy, będzie dla naszych badań najbardziej istotny, aby niepotrzebnie nie przeprowadzać badań związanych z segmentami mniej istotnymi.

Identyfikacja istniejących i dostępnych zasobów informacji

Identyfikacja dostępnych zasobów informacji, ma na celu określenie tego, w jaki sposób i skąd będziemy informacje pozyskiwać. Chodzi tutaj oczywiście o informacje dotyczące wyodrębnionego segmentu rynku pracy

Ocena jakości oraz użyteczności informacji

W następnym kroku, musimy starannie ocenić, przydatność wszystkich informacji które możemy uzyskać.

Określenie potrzeby podjęcia badań własnych.

Bardzo ważne jest także określenie, występowania potrzeby przeprowadzania badań własnych. Taka potrzeba występuje tylko w sytuacji, gdy wszystkie istniejące informacje, wyniki badań społecznych, oraz badań statystycznych są niewystarczające do przeprowadzenia naszej analizy rynku pracy.

Identyfikacja grup, koniecznych do objęcia badaniami oraz przedmiotu badania (w przypadku przeprowadzania badań własnych)

Należy tutaj precyzyjnie określić wszystkie grupy zawodowe oraz społeczne, co do których musimy przeprowadzać dodatkowe badania we własnym zakresie, aby ich wyniki, były zgodne z naszymi oczekiwaniami.


Copyright © 2018logo-biostat