Tag: badanie opinii (6)

Badania rynku – to o nich musisz wiedzieć

Rozumienie zachodzących zjawisk związane jest z uświadomieniem sobie własnej kondycji. W tym celu można przeprowadzić procesy badawcze, które będą odpowiadać ujawniającym się potrzebom. Mogą to być na przykład badania rynku, które będą prowadzone w sposób regularnych, a w skład nich będzie wchodzić gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych.

Rynek powinien zostać poddany badaniu

Procesy badawcze z zasady rozpoczynają się od zdefiniowania problemu, który zostanie przebadany. Problem ten powinien być skonkretyzowany, a przy tym realny do osiągnięcia. Natomiast kończą się wraz z zaprezentowaniem wyników oraz wniosków i zaleceń. Przeprowadzenie badań rynku przydaje się w sprawie między innymi:

 • analizy sytuacji;
 • przeprowadzania próbnych badań marketingowych;
 • kreowania marki.

W ramach przywołanych badań przeprowadza się analizę rynku, które jest osobnym badaniem polegającym na jednorazowym zebraniu danych oraz opisaniu sytuacji rynkowej w bieżącej sytuacji. Umożliwia to ocenę dotychczas podejmowanych działań.

O badaniu na różne sposoby

Badania te można podzielić biorąc pod uwagę przedmiot badania bądź metodykę gromadzenia danych czy sposób pozyskiwania danych. Koncentrując się na przedmiocie badania dzieli się je na:

 • demoskopowe tj. badania opinii publicznej, gdzie gromadzi się dane dotyczących danych społeczno-ekonomicznych;
 • ekonomiczne, które gromadzą dane koncentrując się na wielkości sprzedaży, cenie, zysku z dystrybucji, sile nabywczej itp.

Z danymi można zrobić wszystko

W związku z metodyką gromadzenia danych wyróżnia się badania jakościowe i ilościowe. Każda z tych grup dostarcza innych informacji i koncentruje się na różnych ich wymiarze. Dane jakościowe pozwalają na zrozumienie zagadnienia poprzez stawienie pytanie dlaczego, a ilościowe są tzw. danymi twardymi skoncentrowanymi na pytaniu ile. Trzeci sposób pozyskiwania danych skoncentrowany na sposobach ich pozyskiwania mówi o dwóch rodzajach badań rynkowych:

 • pierwotne – dotyczą pozyskiwania danych od konkretnego grupy ankietowanych;
 • wtórne – nakierowane są na dane już istniejące.

Badając rynek w głównej mierze uwzględnia się kwestie związane z rynkiem zbytu, a więc wielkość obrotów oraz łatwość sprzedaży.

Motywacja w centrum zainteresowania

Pozyskując wyniki badania można czerpać z nich potrzebną wiedzę na różne tematy, a ponadto właściwie określać cele rozwojowe. Przeprowadzone badania rynku mają stanowić formę motywacji, która pozwala na ukierunkowanie podejmowanych działań oraz pozwala na skuteczne wykorzystywanie zasobów.


Badanie opinii pracowników a realizacja celów rozwojowych

Przeprowadzanie badań, które są nakierowane na zwiększenie jakości obsługi klienta wiąże się w pewnej mierze z badaniami opinii pracowników. Procesy badawcze przeprowadza się w celu pozyskania wiedzy wiarygodnej, a więc takiej, którą będzie można wykorzystać w praktyce w celu osiągnięcia założonych celów rozwojowych.

Pracownik dostarczy wiedzę o tym jak jest

Mając na uwadze wzrastające wymagania w obszarze obsługi klienta zwraca się w szczególnej mierze uwagę na realizację standardów obsługi konsumentów. W celu sprawdzenia poziomu realizacji stawianych wymagań prtzeprowadza się m.in. badanie opinii pracowników. Dzięki niemu:

 • można z powodzeniem wprowadzać nowe plany marketingowe;
 • budować filozofię firmy opartej na konkretny wartościach;
 • wzmocnić swoją pozycję względem konkurencji;
 • dotrzeć do nowych odbiorców.

Pracownik podpowie co należy zmienić

Wszystkie pozyskane informacje w procesie badawczym, które można uznać za wartościowe i istotne w obrębie budowania strategii firmy są jednocześnie wiedzą o tym, co należy zrobić, aby osiągnąć sukces. Co więcej podejmowane działania można wzmocnić poprzez przeprowadzone badania, które uchwytu badane zjawisko od strony jakościowej, jak i ilościowej, co umożliwia ich pełne zobrazowanie. Zapoznanie się z opiniami pracowników pozwala na:

 • zrozumienie innej perspektywy patrzenia;
 • zapoznawanie się z potrzebami i oczekiwaniami;
 • sprawdzenie efektywności dotychczasowych rozwiązań;
 • tworzenie nowych modeli rozwiązywania pojawiających się problemów.

Dbać należy o pracownika, jak i klienta

W takim ujęciu badanie opinii pracowników można uznać za istotne źródło pozyskiwania informacji, które są niezbędne do rozszerzania podejmowanych działań. Mając na uwadze zachodzące zmiany w postawie konsumentów należy zauważyć, iź przestali oni być jedynie nabywcami, a stają się głosem w sprawie ważnych decyzji dotyczących firmy bądź przedsiębiorstwa. W takim razie znajomość opini pracowników pozwala na:

 • ogólny scharakteryzowanie odbiorców rynku;
 • określenie ich poziomu satysfakcji;
 • wskazanie elementów wymagających natychmiastowej zmiany.

Przeprowadzone badania powinny wzmacniać

Wszelkie działania nakierowane na badania opinii pracowników powinny być wykonywane w zgodzie z etyczną strony procesów badawczych. W takich procesach bardzo ważne jest zachowanie zasady poufności. Przeprowadzone badanie powinno być pozytywnym impulsem do podejmowania decyzji mających na uwadze podniesienie jakości usług, a także przybliżających do realizacji założonego planu rozwojowego.


Jakie możemy wyróżnić techniki badań ankietowych?

Najpopularniejszym sposobem na realizację badań opinii jest bez wątpienia wykorzystanie techniki ilościowej ankietyzacji. Badania tego typu są przeprowadzane zarówno na zlecenie przedsiębiorców z sektora komercyjnego, jak i przedstawicieli instytucji publicznych. Dowiedz się zatem czym różnią się poszczególne rodzaje pomiarów z wykorzystaniem ankiety oraz jakie są ich pozytywne i negatywne strony.

Badania papierowe PAPI

Tradycyjna metoda badań ilościowych opiera się na wykorzystaniu papierowych kwestionariuszy. Najczęściej ankietyzacja przybiera charakter ustrukturyzowanego wywiadu bezpośredniego. Ankieter odczytuje kolejno pytania, a zadaniem respondenta jest udzielenie na nie odpowiedzi. Zaletę takiego rozwiązania stanowi bardzo szybki czas przeprowadzenia badania, a także stosunkowo niskie koszty. Można również obserwować zachowania osoby badanej i na tej podstawie wyciągać wnioski. Minusem bezpośrednich wywiadów ankietowych jest natomiast poczucie braku anonimowości ze strony ankietowanych. Należy więc przed rozpoczęciem badania zapewnić ich, że udzielane odpowiedzi przybiorą jedynie charakter zbiorczy. Aby uniknąć problemu braku anonimowości, istnieje także możliwość realizacji badań z wykorzystaniem techniki ankiety audytoryjnej. W takim przypadku badanie ankietowe przeprowadza się jednocześnie na wielu respondentach, zebranych w grupie – np. w klasie uczniów uczestniczących w lekcji. Wówczas badani samodzielnie wypełniają kwestionariusz ankietowy, dlatego są skłonni do udzielania szczerych odpowiedzi.

Telefoniczne badania ankietowe

Wiele niedogodności związanych z papierową ankietyzacją można uniknąć dzięki wybraniu alternatywnej opcji, jaką stanowią wywiady telefoniczne prowadzone przez telefon. W przypadku techniki CATI dodatkowo udzielane odpowiedzi są rejestrowane na bieżąco przez ankietera w systemie komputerowym. Znacznie ułatwia to samo przeprowadzanie badania, gdyż system automatycznie stosuje reguły przejścia oraz umożliwia zastosowanie funkcji rotowania odpowiedzi. Telefoniczne badania ankietowe to technika znacznie skracająca całkowity czas realizacji. Odpada bowiem konieczność bardzo czasochłonnego, ręcznego kodowania.

Internetowe badania CAWI

W dobie rozwoju Internetu na znaczeniu zyskały badania prowadzone w formie elektronicznej ankiety. W takim przypadku do respondentów przesyłany jest link do kwestionariusza. Mogą oni w dowolnie wybranym czasie udzielić odpowiedzi, logując się wcześniej do systemu za pomocą unikalnego loginu i hasła lub jednorazowego kodu. Pomiar CAWI to wyjątkowo tanie i szybkie rozwiązanie. Odpowiedzi automatycznie spływają do bazy danych, dlatego wszystko odbywa się sprawnie. Nie ma poza tym konieczności zatrudniania ankieterów, co znacznie zmniejsza ogólne koszty realizacji.

Podsumowanie

Zaprezentowaliśmy więc kilka podstawowych technik badań ankietowych. Teraz już wiesz, na które z nich warto się zdecydować, jeżeli zamierzasz przeprowadzić badania opinii.


Badania sondażowe

Co przedsiębiorca może zyskać poprzez realizację badań sondażowych?

Sondaże kojarzą się zazwyczaj z dokonywaniem prognoz przedwyborczych oraz badaniami preferencji politycznych. Jak się jednak okazuje, ich przeprowadzenie może również zapewnić realne korzyści dla biznesu. Czym są zatem badania tego typu oraz dlaczego warto zlecić ich realizację profesjonalnej firmie badawczej? Rodzaje badań sondażowych Sondażowe badania opinii mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnego rodzaju technik badawczych. Najczęściej są to ankiety:

 • CATI: badania telefoniczne
 • CAWI: pomiary internetowe
 • CAPI: wywiady terenowe z użyciem mobilnych urządzeń (smartfony, tablety etc.)
 • PAPI: sondaże terenowe z wykorzystaniem papierowej ankiety

Potencjalne korzyści dla przedsiębiorcy Zlecenie firmie badawczej wykonania badań sondażowych pozwala uzyskać cenne dane empiryczne, które stanowią niezastąpione wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Sondaże mogą służyć m.in.:

 • Określaniu potencjału rynkowego
 • Badaniu preferencji obecnych klientów
 • Identyfikacji profili docelowych klientów
 • Weryfikacji szans powodzenia biznesu na rynku
 • Badaniu odbioru elementów identyfikacji wizualnej: logo, szaty graficznej, czcionki, kolorystyki etc.
 • Dokonaniu przez klientów oceny opakowań produktów
 • Planowaniu kampanii marketingowych
 • Diagnozie przyczyn kryzysu przedsiębiorstwa
 • Zweryfikowaniu znajomości marki względem marek konkurencyjnych
 • Określaniu trendów na rynku
 • Badaniu konkurencji
 • Określeniu poziomu akceptowalnych przez klientów cen

Czym cechują się wysokiej jakości badania sondażowe? Aby przeprowadzony sondaż umożliwił sformułowanie wiarygodnych i obiektywnych wniosków, jego wykonanie warto powierzyć doświadczonej firmie, dysponującej odpowiednim zapleczem do realizacji badań opinii. Firma badawcza powinna zatrudniać w swych szeregach wykwalifikowanych specjalistów oraz posiadać rozbudowaną sieć ankieterów. Chcąc maksymalnie ograniczyć koszty badania oraz skrócić czas jego realizacji, warto zleceń usługę badawczą firmie posiadającej dostęp do internetowego panelu badawczego. Biostat® jako jedna z nielicznych agencji na rynku dysponuje autorską platformą do sondażowych badań opinii, której cechą wyróżniającą jest możliwość pełnej obsługi z poziomu urządzeń mobilnych.


Trzy podstawowe obszary badania satysfakcji pracowników

Regularnie przeprowadzane badania z zakresu zadowolenia pracowników, pozwalają na utrzymanie wysokiej efektywności zatrudnionych osób. Jest to możliwe dzięki wskazaniu mocnych i słabych stron, a następnie ich wyeliminowaniu bądź wzmocnieniu. Największą zaletą badań satysfakcji pracowników jest ich szeroki obszar, który umożliwia przebadanie wielu aspektów związanych z zadowoleniem.

 

Pytania, które pozwolą sprawdzić poziom zadowolenia

W główne mierze tego typu badania orientują się wokół tematu zadowolenia zawodowego, a tym samym badają takie kwestie, jak odczucia pracownika związane z wykonywaniem codziennie pracy i funkcjonowaniem organizacji. Pytania, które pozwolą na zweryfikowanie takich rzeczy, mogą odnosić się do skalowanych odpowiedzi np. od 1 do 7 i brzmieć następująco:

 • posiadam wystarczające zasoby, aby wykonywać pracę na pożądanym poziomie,
 • znam moją rolę zawodową,
 • ogólnie rzecz ujmując, w jakim stopniu jesteś zadowolony ze swojej pracy?
 • w jakim stopniu jesteś zadowolony z komunikacji wewnątrz firmy?
 • czy uważasz, że masz szansę rozwoju w tej firmie?

 

Obszar pytań nakierowany na samoocenę

Inne pytania mogą być nakierowane na samoocenę doświadczeń poszczególnego pracownika. Orientując się na doświadczenia pracowników, przełożeni mogą uzyskać informacje na temat atmosfery panującej w pracy. W ankiecie takiej można zawrzeć następujące sformułowania, podlegające skalowaniu przez badanego:

 • czuję, że moje opinie i wypowiedzi są ważne dla moich przełożonych,
 • moi współpracownicy/przełożeni zachęcają mnie do podejmowania nowych wyzwań,
 • czuję się doceniony przez moich przełożonych/współpracowników,
 • jak oceniasz swoją efektywność pracy?

 

Zadowolenie a utrzymanie zatrudnienia

Trzecim ważnym obszarem, który powinien zostać poruszony w ankiecie, jest kwestia utrzymania zatrudnienia. Odpowiedzi na pytania związane z tym obszarem pozwolą określić prawdopodobieństwo kontynuowania przez pracownika swojej kariery zawodowej w dotychczasowej firmie. W tym przypadku badanie satysfakcji pracowników będzie zorientowane na pytania, które dotyczą:

 • spójności misji firmy z indywidualnymi wartościami pracownika,
 • roli pełnionej w firmie,
 • motywacji do osiągania wraz z firmą celów rozwojowych,
 • zdolności do polecenia firmy jako miejsce pracy swoim znajomym.

Zadowolony pracownik zmniejsza rotację, ponadto będzie on angażował się w powierzone zadania, a tym samym będzie w pozytywny sposób wpływać na sukces firmy.

 

 

 


Badania rynku - 5 powodów, dla których warto je przeprowadzić

Sukces każdego produktu lub usługi, z których obecnie korzystamy, rozpoczął się od obszernych badań dotyczących klientów i konkurencji. Dokładne i szczegółowe informacje o klientach i konkurencji są kluczowym krokiem w opracowywaniu planu marketingowego.

Marki i małe firmy wreszcie zdały sobie sprawę z konieczności zdobycia wiarygodnych informacji o swoich potencjalnych klientach, rynku oraz rywalach.

Właśnie dlatego badania rynku to  niezbędny element dostarczający istotnych danych pozwalających podjąć najlepszą decyzję biznesową. Nie ważne, czy wypuszczamy na rynek nowy produkt, ulepszamy istniejącą usługę, czy też chcemy być o krok przed konkurencją.

 

Proces badań rynkowych może wciąż wydawać się przytłaczający w oczach właścicieli małych firm. Dlatego przedstawiamy 5 powodów, dla których warto sięgnąć po  badania rynku w procesie rozwoju produktu i biznesu:

 

1. Poznaj klienta

Badania rynkowe pomagają opracować dokładny profil klienta. Znajomość klientów pomoże określić wielkość rynku i to, co decyduje o zakupie produktu. Zdobycie informacji na temat wieku, zamieszkania, płci oraz zarobków klientów, umożliwia tworzenie skutecznych kampanii marketingowych.

 

2. Poznaj konkurencję

Badania rynku pozwalają dowiedzieć się kto świadczy usługę, którą zamierzamy oferować. Można dzięki nim dowiedzieć się, czy nowi konkurenci zamierzają pojawić się na rynku. Ponadto, dzięki skutecznym badaniom da się  przewidzieć, jaka będzie reakcja konkurencji, gdy wkroczymy na rynek, a także jak klienci będą postrzegać nasz produkt w porównaniu z konkurencyjnym. Dzięki badaniom rynku możemy znaleźć słabe punkty w podejściu rywala, które można wykorzystać do pozyskiwania większej liczby klientów.

 

3. Testowanie produktu

Nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy produkt natychmiast trafi do potencjalnego nabywcy. Dzięki badaniom rynku dowiemy się, jakie podejście należy przyjąć wprowadzając produkt w obieg; znajdując kluczowe cechy, które sprawiają że produkt przemawia do klienta.

 

4. Nie wypadnij z obiegu

Byliśmy świadkami, jak gigantyczne marki – bankrutująca sieć wypożyczalni Blockbuster oraz Nokia, która wciąż walczy o powrót do gry, błędnie przeprowadziły prognozy rynkowe i są dziś prawie zupełnie zapomniane przez konsumentów. Inni giganci –  Netflix i Apple zbadali rynek bezpośrednio przed pozostałymi konkurentami i wykorzystali wszystkie niezagospodarowane obszary.

Aby pozostać w obiegu i utrzymywać pozycję istotnego gracza, należy nie tylko reagować na zmiany, ale i być w stanie je przewidzieć. To może się udać dzięki kompleksowym badaniom rynku.

 

5. Rozwój biznesu

Jako przedsiębiorcy, musimy w pewnym momencie wejść ze swoją firmą na wyższy poziom. Może to przynieść dodatkowe wyzwania, takie jak większa konkurencja i tymczasowo niższa sprzedaż.

Badania rynkowe to podstawa którą należy uwzględnić w strategii wzrostu, by móc wykorzystać szanse rynkowe. Pomoże to w opracowaniu nowego produktu czy lepszego planu cenowego. Pozwala odkryć nowe segmenty rynku i sposoby dystrybucji.

Identyfikacja problemów przed ich wystąpieniem jest kluczowa, jeśli chcemy się rozwijać. Skuteczne badania rynkowe pomagają przewidywać niektóre pułapki, które mogą wystąpić w fazie rozwoju i zaoszczędzić tym samym dużo pieniędzy.


Copyright © 2018logo-biostat