Tag: badania opinii (5)

Badania rynku – to o nich musisz wiedzieć

Rozumienie zachodzących zjawisk związane jest z uświadomieniem sobie własnej kondycji. W tym celu można przeprowadzić procesy badawcze, które będą odpowiadać ujawniającym się potrzebom. Mogą to być na przykład badania rynku, które będą prowadzone w sposób regularnych, a w skład nich będzie wchodzić gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych.

Rynek powinien zostać poddany badaniu

Procesy badawcze z zasady rozpoczynają się od zdefiniowania problemu, który zostanie przebadany. Problem ten powinien być skonkretyzowany, a przy tym realny do osiągnięcia. Natomiast kończą się wraz z zaprezentowaniem wyników oraz wniosków i zaleceń. Przeprowadzenie badań rynku przydaje się w sprawie między innymi:

 • analizy sytuacji;
 • przeprowadzania próbnych badań marketingowych;
 • kreowania marki.

W ramach przywołanych badań przeprowadza się analizę rynku, które jest osobnym badaniem polegającym na jednorazowym zebraniu danych oraz opisaniu sytuacji rynkowej w bieżącej sytuacji. Umożliwia to ocenę dotychczas podejmowanych działań.

O badaniu na różne sposoby

Badania te można podzielić biorąc pod uwagę przedmiot badania bądź metodykę gromadzenia danych czy sposób pozyskiwania danych. Koncentrując się na przedmiocie badania dzieli się je na:

 • demoskopowe tj. badania opinii publicznej, gdzie gromadzi się dane dotyczących danych społeczno-ekonomicznych;
 • ekonomiczne, które gromadzą dane koncentrując się na wielkości sprzedaży, cenie, zysku z dystrybucji, sile nabywczej itp.

Z danymi można zrobić wszystko

W związku z metodyką gromadzenia danych wyróżnia się badania jakościowe i ilościowe. Każda z tych grup dostarcza innych informacji i koncentruje się na różnych ich wymiarze. Dane jakościowe pozwalają na zrozumienie zagadnienia poprzez stawienie pytanie dlaczego, a ilościowe są tzw. danymi twardymi skoncentrowanymi na pytaniu ile. Trzeci sposób pozyskiwania danych skoncentrowany na sposobach ich pozyskiwania mówi o dwóch rodzajach badań rynkowych:

 • pierwotne – dotyczą pozyskiwania danych od konkretnego grupy ankietowanych;
 • wtórne – nakierowane są na dane już istniejące.

Badając rynek w głównej mierze uwzględnia się kwestie związane z rynkiem zbytu, a więc wielkość obrotów oraz łatwość sprzedaży.

Motywacja w centrum zainteresowania

Pozyskując wyniki badania można czerpać z nich potrzebną wiedzę na różne tematy, a ponadto właściwie określać cele rozwojowe. Przeprowadzone badania rynku mają stanowić formę motywacji, która pozwala na ukierunkowanie podejmowanych działań oraz pozwala na skuteczne wykorzystywanie zasobów.


Badania sondażowe

Co przedsiębiorca może zyskać poprzez realizację badań sondażowych?

Sondaże kojarzą się zazwyczaj z dokonywaniem prognoz przedwyborczych oraz badaniami preferencji politycznych. Jak się jednak okazuje, ich przeprowadzenie może również zapewnić realne korzyści dla biznesu. Czym są zatem badania tego typu oraz dlaczego warto zlecić ich realizację profesjonalnej firmie badawczej? Rodzaje badań sondażowych Sondażowe badania opinii mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnego rodzaju technik badawczych. Najczęściej są to ankiety:

 • CATI: badania telefoniczne
 • CAWI: pomiary internetowe
 • CAPI: wywiady terenowe z użyciem mobilnych urządzeń (smartfony, tablety etc.)
 • PAPI: sondaże terenowe z wykorzystaniem papierowej ankiety

Potencjalne korzyści dla przedsiębiorcy Zlecenie firmie badawczej wykonania badań sondażowych pozwala uzyskać cenne dane empiryczne, które stanowią niezastąpione wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Sondaże mogą służyć m.in.:

 • Określaniu potencjału rynkowego
 • Badaniu preferencji obecnych klientów
 • Identyfikacji profili docelowych klientów
 • Weryfikacji szans powodzenia biznesu na rynku
 • Badaniu odbioru elementów identyfikacji wizualnej: logo, szaty graficznej, czcionki, kolorystyki etc.
 • Dokonaniu przez klientów oceny opakowań produktów
 • Planowaniu kampanii marketingowych
 • Diagnozie przyczyn kryzysu przedsiębiorstwa
 • Zweryfikowaniu znajomości marki względem marek konkurencyjnych
 • Określaniu trendów na rynku
 • Badaniu konkurencji
 • Określeniu poziomu akceptowalnych przez klientów cen

Czym cechują się wysokiej jakości badania sondażowe? Aby przeprowadzony sondaż umożliwił sformułowanie wiarygodnych i obiektywnych wniosków, jego wykonanie warto powierzyć doświadczonej firmie, dysponującej odpowiednim zapleczem do realizacji badań opinii. Firma badawcza powinna zatrudniać w swych szeregach wykwalifikowanych specjalistów oraz posiadać rozbudowaną sieć ankieterów. Chcąc maksymalnie ograniczyć koszty badania oraz skrócić czas jego realizacji, warto zleceń usługę badawczą firmie posiadającej dostęp do internetowego panelu badawczego. Biostat® jako jedna z nielicznych agencji na rynku dysponuje autorską platformą do sondażowych badań opinii, której cechą wyróżniającą jest możliwość pełnej obsługi z poziomu urządzeń mobilnych.


Badania opinii

Jakie korzyści biznesowe może przynieść realizacja badania opinii?

Każdy przedsiębiorca przed wdrożeniem ważnych decyzji biznesowych powinien oprzeć się na obiektywnych danych, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko niepowodzenia oraz zmaksymalizować korzyści. W tym celu warto zlecić firmie badawczej przeprowadzenie profesjonalnego badania opinii. Na czym polega badanie? Sondaż jest ilościową metodą badawczą, która pozwala w relatywnie krótkim czasie pozyskać informacje od różnych grup respondentów – np. potencjalnych klientów lub konkurencyjnych podmiotów gospodarczych. Pomiary mogą być prowadzone m.in. za pomocą techniki CATI (badanie telefoniczne), CAPI (ankiety terenowe z wykorzystaniem urządzeń mobilnych) lub CAWI (badanie internetowe). Możliwe jest także przeprowadzanie cyklicznych badań panelowych z użyciem elektronicznej platformy online. Możliwości wykorzystania Wnioski z badań opinii mogą zostać wykorzystane na różny sposób, zapewniając wiele korzyści biznesowych. Ich realizacja jest uzasadniona np. w celu:

 • Weryfikacji znajomości marki w grupach klientów
 • Oceny elementów identyfikacji wizualnej oraz opakowań
 • Śledzenia trendów na rynku
 • Badania satysfakcji klientów
 • Pomiaru lojalności klientów
 • Oceny wizerunku wewnętrznego oraz zewnętrznego firmy
 • Identyfikacji profili grup docelowych klientów
 • Zweryfikowania skuteczności zrealizowanych kampanii promocyjnych

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę badawczą? Aby pozyskać wyłącznie wiarygodne i w stu procentach obiektywne wyniki badań, warto zlecić usługę badawczą firmę z wieloletnim doświadczeniem, która posiada w swoich szeregach wykwalifikowanych ekspertów. Nie mniej ważne jest także dysponowanie przez agencję badawczą szerokim zapleczem techniczno-informatycznym, umożliwiającym sprawną realizację pomiarów. Firma Biostat zlokalizowana w Rybniku działa już na rynku przez kilkanaście lat, przeprowadzając w tym czasie setki pomiarów w ramach badań opinii. Dysponuje autorskim panelem badawczym, który pozwala respondentom wypełniać ankiety z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki temu każde badanie jest realizowane w atrakcyjnej cenie oraz możliwie jak najkrótszym czasie.


Badania, które usprawniają proces rekrutacji

Dobranie do swojego zespołu odpowiednich pracowników pozwala na osiąganie efektywnych wyników oraz celów, które wzmocnią pozycję firmy względem konkurencji. W procesach rekrutacyjnych warto wykorzystać odpowiednie narzędzia, które umożliwią poznanie kandydata, jego mocne i słabe strony, a także pozwala określić, w jakim stopniu przyszły kandydat przyczyni się do osiągnięcia sukcesu.

 

Badania kompetencji a sprawniejsza rekrutacja

Jak wiadomo pracownicy stanowią najistotniejszy zasób firmy, a ich praca i zaangażowanie to podstawy działalności każdej firmy. Tym samym podczas rozmów kwalifikacyjnych warto przeprowadzić specjalistyczne badania, takie jak:

 • badanie stylów behawioralnych;
 • badanie ról zespołowych;
 • badanie typu osobowości;
 • badanie strategii relacyjnych.

Przeprowadzenie tego typu badań wpływa na usprawnienie procesu rekrutacyjnego. Dzięki ich zastosowaniu można sprawdzić, w jakim stopniu dane kompetencje zostały rozwinięte u danego pracownika i jak wpłynie to na wykonywaną przez niego pracę.

 

Badanie stylów behawioralnych a badanie ról zespołowych

Testy behawioralne odnoszą się do zachowań kandydata, co pozwala na zapoznanie się z jego praktycznymi umiejętnościami, a także doświadczeniami. Ponadto w testach tych uwzględnia się także dziedzinę osiągnięć kandydata. Dzięki tego typu testom możliwe jest zaobserwowanie, w jakim stopniu kandydat wyciągnął wnioski z dotychczasowych działań oraz w jakim stopniu zastosowane przez niego rozwiązania okazują się skuteczne. Jeśli natomiast chodzi o badanie ról zespołowych to:

 • pozwala ocenić talenty we współpracy zespołowej;
 • odnosi się ono tak do kandydatów, jak i pracowników;
 • jest badaniem wspierającym rozwój osobisty;
 • odnosi się do dziewięciu sklasyfikowanych ról;
 • pozwala określić rolę danej osoby oraz wskazać jej mocne i słabe strony.

 

Badanie typu osobowości a badanie strategii relacyjnych

Dzięki wykorzystaniu badania typu osobowości w toku procesu rekrutacyjnego, możliwym jest:

 • dobranie współpracowników na podstawie mocnych stron i obszarów do rozwoju;
 • na podstawie typów osobowości można dobrać pracowników dopełniających wzajemnie swoje kompetencje;
 • pozyskanie informacji o skutecznych formach motywacji i sposobach współpracy;
 • poznanie specyficznych cech kandydata, np. w kwestii rozwiązywania problemów.

Odwołując się natomiast do badania strategii relacyjnych można sprawdzić, w jakim stopniu kandydat radzi sobie z pracą w sytuacjach stresujących, pod presją, a także pozwoli ocenić osobowość kandydata.

 

Wykorzystane narzędzia pozwalają sprawnie dobrać pracowników

Podsumowując należy zauważyć, że każda z tych metod może być wykorzystana zarówno w odniesieniu do kandydata, jak i już zatrudnionego pracownika. Zastanawiając się nad relacją między badaniem kompetencji, a sprawną rekrutacją, warto zwrócić uwagę, że proces rekrutacji w głównej mierze zależy od wykorzystanych narzędzi, które pozwalają na rozpoznanie kandydata, a następnie efektywne wprowadzenie go w powierzone obowiązki.


Segmentacja rynku | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Segmentacja rynku | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Segmentacja rynku jest działaniem określającym, w jaki sposób firma dzieli swoich klientów na mniejsze grupy na podstawie takich cech, jak: wiek, dochody, cechy osobowości lub zachowania. Segmentacja może być wykorzystana do zoptymalizowania produktów, reklamy, opakowań, czy cen dla różnych klientów. Segmentacja rynku w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® może prowadzić do poprawy jakości działań marketingowych w firmie.   

Marketing

Segmentacja rynku jest terminem marketingowym, który odnosi się do łączenia potencjalnych nabywców w grupy w segmenty o wspólnych potrzebach, które w podobny sposób reagują na działania marketingowe. Segmentacja rynku umożliwia przedsiębiorstwom ukierunkowanie działań na różne kategorie konsumentów, którzy w różny sposób postrzegają wartość niektórych produktów i usług; w różny sposób oceniają je lub reagują na działania przedsiębiorstwa.

Planowanie działań w biznesie wymaga rozważenia decyzji o strategii marketingowej. Segmentacja rynku jest dobrym krokiem zarówno dla biznesów rozwijających się, jak i dla stabilnych przedsiębiorstw planujących ekspansję na nowych segmentach rynku. Biorąc pod uwagę kryteria takie jak:

 • pochodzenie, miejsce zamieszkania,
 • wiek, płeć, zawód, wykształcenie,
 • cechy charakterologiczne,
 • style życia i style zakupowe,
 • świadomość obecności marki, jej atrakcyjność, atrakcyjność cen.

 

Jakie wybrać metody dla badań segmentacji rynku

Segmentacja rynku wymaga odpowiednich umiejętności badawczych oraz narzędzi. Odpowiednie techniki, za pomocą których można prowadzić badania segmentacyjne to: badania ankietowe oraz badania FGI, IDI a także Desk research.

Wybór odpowiednich metod skonsultuj z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, którzy od ponad 16 lat specjalizują się w badaniach rynku, badaniach marketingowych, badaniach statystycznych, badaniach społeczno-gospodarczych oraz analizach matematycznych.

Spośród badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przedsiębiorca może wybrać najbardziej odpowiednie badania dla swojego przedsiębiorstwa, aby rozwinąć swój biznes.

Badania FGI – zogniskowany wywiad grupowy oraz badania IDI – indywidualne wywiady pogłębione pozwalają na uzyskanie pogłębionych danych pozwalających scharakteryzować grupy odbiorców, ekspertów lub specjalistów (grupy segmentacyjne).

Badania ilościowe służące segmentacji rynku to przede wszystkim ankietyzacja na szeroką skalę, dzięki której można uzyskać dane liczbowe o konkretnych segmentach rynku.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z panelu konsumenckiego Badanie-Opinii lub platformy do kreowania samodzielnych kwestionariuszy ankiet - SurvGo™ stworzonego przez specjalistów BioStat®.


Copyright © 2018logo-biostat